ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ DPM ಕೋಡ್

ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ