ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ DPM ಕೋಡ್

ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್